افکت شهر لایت روم | Lightroom Presets Urban

افکت شهر لایت روم | Lightroom Presets Urban

شامل:

  • Preset 1: Chrysler
  • Preset 2: Fifth Avenue
  • Preset 3: Manhattan
  • Preset 4: NY Traffic
  • Preset 5: NYPD

سازگار با:

  • Lightroom Classic CC
  • Adobe Lightroom CC
  • Adobe Camera Raw

هیچ نظری وجود ندارد